IP-bloggen

Styrket håndhævelsesindsats imod IPR-kriminalitet
Af Barbara Suhr-Jessen, 12-07-2013 kl. 11:25

 

  Stop piraterne
Sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (IPR) er i vækst på verdensplan. Der er i mange tilfælde tale om alvorlig og ofte organiseret kriminalitet, som kan have både betydelige økonomiske skadevirkninger for de berørte rettighedshavere og alvorlige samfundsmæssige konsekvenser.

Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har i løbet af foråret 2013 drøftet politiets og anklagemyndighedens behandling af sager om IPR-krænkelser med repræsentanter for rettighedshaverne og de relevante myndigheder, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, Kulturministeriet og SKAT.

Rigsadvokaten har i samråd med Rigspolitiet, på grundlag af disse drøftelser, besluttet at iværksætte en række initiativer med henblik på yderligere at styrke og understøtte politiets og anklagemyndighedens behandling af sager om IPR-krænkelser.

Disse tiltag indebærer bl.a., at den gældende visitationsordning i Rigsadvokatmeddelelse nr. 5/2010 udbygges, så der sker en styrkelse af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet’s opgaver og rolle ved behandlingen af denne sagstype. Rettighedsindehaverne vil således fremover kunne indgive alle anmeldelser om IPR-krænkelser direkte til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Bryggervangen 55, 2100 København Ø (efter den 22. juli 2013 Kampmannsgade 1, 1604 København V), uanset hvor overtrædelsen kan anses for begået.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, vil efter at have modtaget anmeldelsen, vurdere, om sagen skal behandles af statsadvokaturen eller i en politikreds. I denne vurdering vil sagens forventede kompleksitet, omfang og internationale karakter indgå, men det forudsættes at statsadvokaturen skal behandle væsentligt flere sager om krænkelse af immaterielle rettigheder end hidtil. I de sager, der behandles i politikredsene, kan Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet yde bistand til efterforskning og retsforfølgning, herunder særligt i de mere komplicerede sager. Derudover vil der blive udpeget en kontaktperson for IPR-kriminalitet i alle politikredse og statsadvokaturer.

Der arbejdes på at færdiggøre en standardblanket, som rettighedsindehaverne kan vælge at anvende ved indgivelse af politianmeldelse. Inden for kort tid vil der også blive udsendt en vejledning, om behandlingen af IPR-sager, til politikredsene.

Erfaringerne med den nye ordning vil blive evalueret i løbet af 2014. 

Rigsadvokaten har orienteret Patent- og Varemærkestyrelsen om, at anklagemyndigheden efter sommerferien vil indkalde styrelsen, og andre relevante myndigheder, til et møde om det fremtidige samarbejde.

I den sammenhæng kan det nævnes, at det indgik i regeringens vækstplan for kreative erhverv fra februar 2013, at ”for at styrke behandlingen af sager om piratkopiering yderligere vil regeringen, i regi af Patent- og Varemærkestyrelsen, oprette en særskilt IPR-enhed, som kan vejlede, og hvor rettighedshavere, borgere og myndigheder vil kunne henvende sig med konkrete sager vedrørende piratkopiering af industrielle ejendomsrettigheder. ”

Patent- og Varemærkestyrelsen finder det nødvendigt med en effektiv håndhævelsesindsats imod IPR-kriminalitet. Styrelsen er derfor positiv overfor de ovennævnte tiltag. Af samme grund ser styrelsen frem til at drøfte det fremtidige samarbejde med de relevante myndigheder - herunder hvordan styrelsen kan bidrage til den styrkede håndhævelsesindsats.

 


Kommentarer

Fritz Amstrup (29. august 2013 kl. 08:41)
Landsforeningen hilser med stor tilfredshed, at håndhævelsesindsats imod IPR-kriminalitet styrkes. Foreningen efterlyser en væsentlig større indsats vedrørende den "lille" danske opfinder og virksomhed, som desværre alt for ofte oplever, at store danske virksomheder herunder rådgivere ikke finder sig for gode til at kopiere opfindelser. For at undgå dansk innovationspassivitet skal patentlovens § 57 håndhæves. Der er indgivet særdeles få politianmeldelser vedrørende patentkrænkelse. Det er ikke ensbetydende med få krænkelser, men derimod en manglende politihåndhævelse. Det er derfor glædeligt, at der kan indgives anmeldelser direkte til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
hvilket giver håb for opfindere samt små og mellemstore virksomheder.

Landsforeningen til Fremme af Opfinders Retssikkerhed. Fritz Amstrup (formand)


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2433 minus 2